SOLIDIS uneinstitution financière pourl’émergence de Madagascar

RSE

RSE RSE

Ny FOMBA FIASANAY

SOLIDIS dia resy lahatra fa ny faharetan’ny orinasany dia tsy miankina irery amin’ny fahafehezany ny fitantanana ankapobeny andavan’andro, fa indrindra koa amin’ny fahafahanay mamantatra mialoha ny hetahetan’ny mpandray anjara rehetra, na ny ato anatiny na ny any ivelany.  Avy amin’ny fandraisana andraikitra ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana(RSE), SOLIDIS dia mandray anjara mavitrika amin’ny fanorenana hoavy maharitra hoan’ny Orinasa sy Olontsotra no sady miantoka ny fitombonan’ny orinasa ary koa ny fahavokarany ampilaminana tanteraka. Izany dia midika ho fandraisana andraikitra vaovao, fandaharan’asa tsara rafitra ary fizaram-pahalalàna.

Ao anatin’ny fikendrena ny saran’ny fikarakarana zakan’ny vahoaka,  SOLIDIS dia mampanantena fa hanaja ny fanaovana « fanasandana tompon’andraikitra ».

Mpisehatra mandray andraikitra amin’ny fivelaran’ny maha-olona, SOLIDIS dia miaro ny fanandratana ny MIRALENTA, ny fahavitan-tenan’ny vehivavy, ny tontolon’asan’ireo mpiasany ary miditra an-tsehatra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana.

IREO ANDRAIKITRAY

Ny tanjonay dia ny hametraka kolontsain’orinasa mifototra amin’ny fitohizan’ny fandraisana andraikitray ato anatiny ary koa amin’ny fanohanana ireo tetik’asa mitondra firoboroboana eto an-toerana.

  • NY ANJARA ANDRAIKITRAY ARA-TSOSIALY:
    « Mpisehatra momba ny fampandrosoana ny maha-olona »
 

Ato anatiny, ny andraikitray ara-tsosialy dia mamporisika:

Ny fanavaozana iaraha-manao ary ny fifampizarana traikefa tsara mifototra amin’ny  FIHAINOANA sy ny  FIFAMPIRESAHANA ara-tsosialy.

Ny fampiroboroboana anatiny mba andraisana anjara amin’ny fampandrosoana ny fahasamihafana.

Ny politikan’ny fanakaramana mifototra amin’ny foto-kevitra « sandao vola ny faha-matihanina ary valio soa ny fahaiza-manao  »

Ny fiadanana ao am-piasanan’ireo mpiasanay sy ireo fianakaviany.

Satria izahay dia orinasam-bahoaka, ireo andraikitray amin’ireo mpanjifa sy mpiray ombon’antoka dia:

Fandraisana anjara amin’ny fisitrahan’ireo sehatra tsy minakina amin’ny Fanjakana eto Madagasikara ny famatsiam-bola amin’ny alalan’ny fanarahana ara-teknika miankina amin’ny tsirairay.

Fanolorana ireo karazana tolotra izay mitondra  fiadanana hoan’ireo mpanjifa/mpiara-miasa.

Fampianarana ara-bola izay mitondra fitovian’ny fahafahana mampiasa vola.

 

  • Ireo  ANDARAIKITRAY MOMBA NY TONTOLO IAINANA:

«  Mpandray anjara mavitrika amin’ny fanajariana ny tontolo iainana» Ny fiantraikan’ireo asanay mivantana amin’ny tontolo iainana dia ny fanjifana angovo, fanjifana rano, fanjifana taratasy.

Ny fomba fiasanay momba ny tontolo iainana dia voafehin’ny fanapahan-kevitra iraisam-pirenena natao hoan’ny famporisihana ny famatsiam-bola tetik’asa izay ambany ny tahan’ny karbonina ampiasainy. Noho izany, SOLIDIS dia nanamboatra fitaovana ara-bola izay mikendry ny handresy ny risika manakana ny famatsiam-bola an’ireo tetik’asa  izay ambany ny tahan’ny karbonina ampiasainy. Ankoatr’izany, SOLIDIS dia mampiasa ny foto-kevitra hoan’ny famatsiam-bola tompon’andraikitra. Izany dia midika ho fampidirana  ny olana momba ny tontolo iainana ao anatin’ny fanapahan-kevitra ny hamatsiam-bola sy ny famaritana ny vokatra atolotra.

Manana fifandraisana manokana amin’ireo mpanjifany, SOLIDIS dia mandray andraikitra amin’ny fampahafantarana ireo mpanjifany ny amin’ny fomba fanao tsara hananana momba ny fitantanana ny tontolo iainana sy ny sosialy.

 

  • Ireo  ANDRAIKITRAY EO ANIVON’NY MPANJIFA
 

Mpisehatra mavitrika ara-toekarena sy ara-tsosialy, SOLIDIS dia miasa amin’ny lafiny rehetra mba ahafahan’ny ankamaroan’ny olona misitraka ireo karazana tolotra famatsiam-bola natolotra ary mba hampihena ny tahan’ny findramam-bola amin’ny Banky.

Ny fandraisana andraikitray dia tarihin’ireto famantarana manaraka ireto:

Ny isan’ny mpindram-bola noraisina an-tanana

Ny haben’ny fampindramam-bola nekena

Teti-bolan’ny fandraisana an-tanana nomena

 

  • Ireo ANDRAIKITRAY ARA-TOEKARENA:

« Mpiray ombon’antoka amin’ny fampandrosoana ara-toekarena eto Madagasikara »

Ny lazan’ny SOLIDIS dia vokatry ny fiaraha-miasany amin’ireo mpiray ombon’antoka ara-teknika sy ara-bola ary koa ireo mpanjifa. Io fiaraha-miasa io dia mila ny fiaraha-mientan’ny sampan-draharaha rehetra amin’ny fifehezana sy ny  fanandratana ny kolotsaina momba ny risika manomboka amin’ny ekipa mpanatanteraka ka hatramin’ireo mpanjifa / mpiray ombon’antoka.