SOLIDIS Orinasa ara-bola ho an'nyfisandratan'i Madagasikara

fanampiana ara-teknika sy ara-pitantanam-bola

fanampiana ara-teknika sy ara-pitantanam-bola fanampiana ara-teknika sy ara-pitantanam-bola
 • Inona no azonao omena anao?

 • Inona no azonao omena anao?

 • Ho aniza?

 • Inona avy ireo asanay?


 • Inona no azonao omena anao?

  Ny traikefanay ara-stratejika sy ara-pitondrana dia ahafahanao maminavina mialoha mandritra ny fiainan’ny orinasanao. Miaraka amin’ny sampan-draharaha momba ny fitantanana, ny fitantanam-bola ary ny hetra, ny federasiona dia miara-dalana aminao mba hanamora ny fahazoanao fampindramam-bola ka mba ahafahanao manitatra misimisy kokoa ny asanao.

 • Inona no azonao omena anao?

  • Manampy anao hahita ny orinasanao amin’ny fijery hafa.
  • Miara-dia aminao rehefa miatrika sedra vaovao ianao na mitady mpiray ombon’antoka ara-bola.
  • Mitondra fanampiana manokana ho anao amin’ny fandrafetana ny drafitrasan’ny tetikasa.
  • Miandraikitra ho anao ny fitantanam-bola sy ny fanaraha-maso ireo fé-potoana.
 • Ho aniza?

  • TPME/PME ara-dalàna
  • Mpisitraka ny Antoka SOLIDIS
  • Mpikambana ao amin’ny Federasiona MIARY
 • Inona avy ireo asanay?

  • Fiandraiketana ny fitantanam-bola izay iandraiketan’ireo manam-pahaizana tena mahay mba ahazoana tatitra ara-kajy manambara ny zava-misy ara-toe-karena  sy ara-bolan’ny orinasanao : fitanana an-tsoratra ireo asa, fandrafetana tatitra an-tsoratra momba ny fanaraha-maso ny fitantanam-bola, fanaovana tatitra momba ny toe-bola, fanambarana momba ny hetra sy ara-tsosialy.
  • Fanampiana manokana amin’ny fandrafetana drafitrasan’ny tetikasanao : famaritana ny sehatrasa, famaritana ny ho enti-manana (ara-teknika sy ara-batana) mifanaraka amin’ny sehatra tsirairay, famoronana kitapom-bola famatsiana mifanaraka amin’ny drafim-pitantanam-bola manankery, fandinihana ny sehatra tsirairay (tombotsoa, olana, loza manambana, fetezana), fandrafetana  ny drafitrasa(ara-dalàna, ara-pikambanana, ara-pandaminana, ara-teknika, ara-bola ary  ara-barotra), fanaraha-maso ireo fe-potoana.
  • Fiarahana aminao amin’ny fitadiavana mpiray ombon’antoka ara-bola.