SOLIDIS Orinasa ara-bola ho an'nyfisandratan'i Madagasikara

Fitantanana

Fitantanana Fitantanana

<span id=”mce_marker” data-mce-type=”bookmark”>​</span><span id=”__caret”>_</span><span id=”mce_marker” data-mce-type=”bookmark”>​</span><span id=”__caret”>_</span>Araka ny lalàna manankery, SOLIDIS dia manana rafim-pandaminana tsotra mifandraika amin’ny soritr’andraikitra mangarahara izay napetraka sy mifandraika amin’ny rafi-panarahamaso anatiny tsara orina ary ireo paikady manokana momban’ny fikajiana ny tambi-karama. Ireo rehetra ireo no natao dia ny mba ahaizana miatrika feno ireo loza mety hitranga.

Kômitim-pitantanana

Filoha Tale Jeneraly

Frédéric WYBO

Raha te hahafantatra kokoa

Filoha Lefitra

Gilles LE GOFF ANDRIAMIANDRA

Raha te hahafantatra kokoa

Filoha Tale Jeneraly Lefitra

Hagasata RAKOTOSON

Raha te hahafantatra kokoa

Mpandrindra

Mpandrindra

Francis Alain RAZAFINDRABE

Raha te hahafantatra kokoa

Mpandrindra

Sonja GOTTLEBE

Raha te hahafantatra kokoa

Mpandrindra

Barilala RATSIVALAKA

Raha te hahafantatra kokoa

Mpandrindra

Johanne RAHARINOSY

Raha te hahafantatra kokoa

Mpandrindra

Patrick ANDRIAMBAHINY

Raha te hahafantatra kokoa

Mpanivana

Mpanivana

Riaz HASSIM

Raha te hahafantatra kokoa

Filan-kevim-pitantanana mpisolo-tena ny Fédération MIARY

Mpandrindra

Serge RAJAOBELINA

Raha te hahafantatra kokoa

Mpandrindra

Iharizaka RAHAINGOSON

Raha te hahafantatra kokoa

Mpandrindra

Jean-Luc RAJAONA

Raha te hahafantatra kokoa

Kômity mpanapa-kevitra

Filoha

Francis Alain RAZAFINDRABE

Raha te hahafantatra kokoa

Mpikambana maharitra

Sylvia PAGES

Raha te hahafantatra kokoa

Kômitin’ny fampiasam-bola

<span id=”mce_marker” data-mce-type=”bookmark”>​</span><span id=”__caret”>_</span><span id=”mce_marker” data-mce-type=”bookmark”>​</span><span id=”__caret”>_</span>Araka ny lalàna manankery, SOLIDIS dia manana rafim-pandaminana tsotra mifandraika amin’ny soritr’andraikitra mangarahara izay napetraka sy mifandraika amin’ny rafi-panarahamaso anatiny tsara orina ary ireo paikady manokana momban’ny fikajiana ny tambi-karama. Ireo rehetra ireo no natao dia ny mba ahaizana miatrika feno ireo loza mety hitranga.

Kômitin’ny fitantanana ny kitapom-bola GPP

Mpitantana ny Cabinet-Conseils DMS-Consulting

Damasé ANDRIAMANOHISOA

Raha te hahafantatra kokoa

APB

Rachid MOUHTAJY

Raha te hahafantatra kokoa

Solontenan'ny Ministeran’ny fitantananam-bola sy ny teti-bola

Mampionona ANDRIAMANANTSILAVO

Raha te hahafantatra kokoa

Mpandrindra ny Tetik'asa CASEF

Soja SESY

Raha te hahafantatra kokoa

Filoha Tale Jeneraly ny SOLIDIS

Frédéric WYBO

Raha te hahafantatra kokoa

Filoha Tale Jeneraly Lefitra SOLIDIS

Hagasata RAKOTOSON

Raha te hahafantatra kokoa

Sekretera Jeneraly ny SOLIDIS

Hariniaina RAJAOBELISON

Raha te hahafantatra kokoa

Tonia ara-teknika ny ABPC

Rijarivelo ANDRIAMAMONJY

Raha te hahafantatra kokoa

Mpanatanteraka

Tale Jeneralin’ny SOLIDIS GARANTIE

Jean Marc RAVELOMANANTSOA

Raha te hahafantatra kokoa

Mpitantana SOLIDIS CAPITAL

Hagasata RAKOTOSON

Raha te hahafantatra kokoa

Sekretera Jeneraly – Mpitarika ny fandaharan’asa GPP

Hariniaina RAJAOBELISON

Raha te hahafantatra kokoa

Tale ara-barotra

Mira Zo RATSIMANDRESY

Raha te hahafantatra kokoa

Talen’ny fitantanana sy ny ara-bola

Solofo RAKOTOTIANA

Raha te hahafantatra kokoa

Tompon’andraikitra ara-tsosialy ary Mpanamarina anatiny

Narindra RANDRIANANDRAINY

Raha te hahafantatra kokoa

Tompon’andraikitrin’ny Tetikasa - Mpandinika

Aina RAFELIARISOA

Raha te hahafantatra kokoa

Mpiandraikitra ny Serasera

Lobo RABENJAMINA

Raha te hahafantatra kokoa