SOLIDIS uneinstitution financière pourl’émergence de Madagascar

Fitantanana

Fitantanana Fitantanana

Araka ny lalàna manankery, SOLIDIS dia manana rafim-pandaminana tsotra mifandraika amin’ny soritr’andraikitra mangarahara izay napetraka sy mifandraika amin’ny rafi-panarahamaso anatiny tsara orina ary ireo paikady manokana momban’ny fikajiana ny tambi-karama. Ireo rehetra ireo no natao dia ny mba ahaizana miatrika feno ireo loza mety hitranga.

Kômitim-pitantanana

Mpitantana

Frédéric WYBO

Savoir +

Mpitantana

Gilles LE GOFF ANDRIAMIANDRA

Savoir +

Mpitantana

Hagasata RAKOTOSON

Savoir +

Mpandrindra

Mpandrindra

Francis Alain RAZAFINDRABE

Savoir +

Mpandrindra

Sonja GOTTLEBE

Savoir +

Mpandrindra

Barilala RATSIVALAKA

Savoir +

Mpandrindra

Johanne RAHARINOSY

Savoir +

Mpandrindra

Patrick ANDRIAMBAHINY

Savoir +

Mpanivana

Mpanivana

Riaz HASSIM

Savoir +

Filan-kevim-pitantanana mpisolo-tena ny Fédération MIARY

Mpandrindra

Serge RAJAOBELINA

Savoir +

Mpandrindra

Iharizaka RAHAINGOSON

Savoir +

Mpandrindra

Jean-Luc RAJAONA

Savoir +

Kômitin’ny fanekena

Kômity mpanapa-kevitra

Francis Alain RAZAFINDRABE

Savoir +

Mpikambana maharitra

Florette ANDRIAMIARISATRANA

Savoir +

Mpikambana maharitra

Sylvia PAGES

Savoir +

Kômitin’ny fampiasam-bola

Kômitin’ny fampiasam-bola: 

Izy no mamolavola sy manolotra ny politikam-pampiasambola. Izy ihany koa no mamakafaka sy manara-maso ireo tetikasa mety ho amin’ny fampiasam-bola rehetra. Ankoatr’izany, io kômity io no  manara-maso ny fitantanana ny fampiasam-bola ary manolotra ireo karazana sehatra tokony hampiasana vola araky ny fivoaran’ny tolotra misy.

Kômitin’ny andraikitra ara-tsosialy :

Ankoatran’ny famaritana sy ny fanatontosana ny paikady ankapoben’ny andraikitra ara-tsosialin’ny orinasa, ity kômity ity dia manana anjara toerana lehibe eo amin’ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toekarena ary eo amin’ny sehatry ny tontolo iainana, satria izy no mandanjalanja ireo fitaovam-pitantanana mandaitra ary mamolavola ireo fandaharanasa izay entina manentana ireo mpandray anjara eo amin’ny sehatra rehetra momba ny sandan’ny soa toavin’ny fampandrosoana maharitra.

Kômitin’ny fitantanana ny kitapom-bola GPP

Filoha lefitra Regionaly ny CIM

Léon RAJAOBELINA

Savoir +

Mpitantana ny Cabinet-Conseils DMS-Consulting

Damasé ANDRIAMANIHISOA

Savoir +

Mpisolotena ny APB

Rachid MOUHTAJY

Savoir +

DOP any amin’ny Ministeran’ny fitantananam-bola sy ny teti-bola

Mampionona ANDRIAMANANTSILAVO

Savoir +

Mpandrindra ny AGEPASEF

Eljo RATRIMO

Savoir +

PDG ny SOLIDIS

Frédéric WYBO

Savoir +

DG ny SOLIDIS

Hagasata RAKOTOSON

Savoir +

SGA ny SOLIDIS

Hariniaina RAJAOBELISON

Savoir +

Tonia ara-teknika ny ABPC

Rijarivelo ANDRIAMAMONJY

Savoir +

Mpanatanteraka

Tale Jeneralin’ny SOLIDIS GARANTIE

Jean Marc RAVELOMANANTSOA

Savoir +

Tale Jeneralin’ny SOLIDIS CAPITAL

Hagasata RAKOTOSON

Savoir +

Sekretera Jeneraly, Misahana ny fitantanana raha misy loza– Mpitarika ny fandaharan’asa GPP

Hariniaina RAJAOBELISON

Savoir +

Tale ara-barotra

Mira Zo RATSIMANDRESY

Savoir +

Talen’ny fitantanana sy ny ara-bola

Solofo RAKOTOTIANA

Savoir +

Tompon’andraikitra ara-tsosialy ary Mpanamarina anatiny

Narindra RANDRIANANDRAINY

Savoir +

Tompon’andraikitrin’ny Tetikasa - Mpandinika

Aina RAFELIARISOA

Savoir +

Mpiandraikitra ny Serasera

Lobo RABENJAMINA

Savoir +